Wyniki 1 Edycji Konkursu Grantowego POP Fund

Dziękujemy wszystkim organizacjom, które aktywnie wzięły udział w 1 Edycji Konkursu Grantowego POP Fund na tzw. „projekty małe”. W ramach tej edycji przyznaliśmy dofinansowanie 16 projektom, które wspierać będą uchodźczynie i uchodźców z Ukrainy przebywających w Polsce oraz goszczące ich społeczności.

Na konkurs wpłynęło aż 135 wniosków z całej Polski. Z ogólnej liczby wniosków, aż 83% (112 wniosków) zostało zakwalifikowanych do oceny merytorycznej, podczas gdy 17% (23 wnioski) nie spełniło wymogów oceny formalnej. 

Ocena merytoryczna dokonywana była przez zewnętrznych ekspertów, a każdy wniosek był oceniany przez dwie osoby, pracujące niezależnie, po czym z ich ocen wyliczana była średnia. Ocena maksymalna wynosiła 94 punkty. 13 wniosków zostało ocenionych negatywnie pod względem merytorycznym, gdyż albo nie wpisywały się w priorytety tematyczne POP Fund, albo wśród odbiorców projektu nie było minimum 50% uchodźców z Ukrainy. 24 wnioski, które otrzymały najwyższą ocenę, czyli przekroczyły 80 punktów,  były omawiane przez Komisję Konkursową. Zgodnie z regulaminem to one podlegały ostatecznej decyzji o dofinansowaniu. 

Lista dofinansowanych projektów

Budżet konkursu zakładał sfinansowanie 10 najlepszych wniosków. Jednak po analizie najwyżej ocenionych przez ekspertów projektów, w konsultacji z Komitetem Sterującym POP Fund, Zarząd Fundacji PCPM podjął decyzję o zwiększeniu puli środków. Finansowanie otrzyma 16 najlepszych projektów na łączną kwotę 784 385,80 zł.

„POP Fund stworzony został po to, aby wesprzeć organizacje w sytuacji, gdy zapewnienie finansowania na programy pomocy uchodźcom i społecznościom przyjmującym w 2024 roku jest coraz trudniejsze.  Z myślą o potrzebach organizacji postanowiliśmy zwiększyć budżet wsparcia wniosków w ramach 1 Edycji Konkursu Grantowego POP Fund – początkowo wynoszący pół miliona złotych – o prawie 60%. Wśród zgłoszeń znalazły się bardzo ciekawe projekty, idealnie wpisujące się w cele POP Fundu, których nie możemy pozostawić bez odpowiedzi, stąd decyzja o wsparciu większej liczby wniosków.” – wyjaśnia dr Wojtek Wilk, prezes PCPM.

Poniżej przedstawiamy listę rankingową projektów przeznaczonych do dofinansowania:

„Najwyżej ocenione projekty wyróżniają się zestawem pewnych cech sprzyjających skuteczności planowanych działań pomocowych, przede wszystkim spójnością działań, które po pierwsze, są trafnie dobraną odpowiedzią na potrzeby osób znajdujących się konkretnym etapie procesu adaptacyjnego, rzetelnie rozpoznanym i opisanym przez Wnioskodawcę; po drugie, stanowią sekwencję przemyślanych, logicznie powiązanych ze sobą zdarzeń, które się wzajemnie uzupełniają.” – tłumaczy jedna z ekspertek.

Organizacje z całej Polski chcą wspierać uchodźców i uchodźczynie z Ukrainy. 

Konkurs pokazał, że polskie organizacje są aktywnie zaangażowane w pomoc Ukraińcom, obejmując szeroki zakres priorytetów tematycznych — od wsparcia dzieci po opiekę nad osobami starszymi. Ponadto cieszy nas, że do konkursu zgłosiły się organizacje z małych miejscowości. Wśród najwyżej ocenionych projektów mamy organizacje z Garczyna na pomorzu czy podkarpackiego Zarzecza. 

„Złożone w konkursie wnioski dotyczyły wsparcia osób uchodźczych w Polsce w wielu różnych aspektach. Ich liczba świadczy o tym, że organizacje dostrzegają aktualne potrzeby i starają się im wychodzić naprzeciw. Cieszę się, że POP Fund daje możliwość pozyskania środków na działania pomocowe. Oczywiście wśród nadesłanych na konkurs wniosków, zdarzały się takie, które wymagają dopracowania zaplanowanej strategii czy potrzeb adresatów projektu. Mam nadzieję, że w kolejnych konkursach będzie tylko lepiej, a tym samym trudniej dla zespołu oceniającego”. – dodaje kolejna ekspertka.

Refleksje z pilotażowej edycji konkursu – wskazówki dla Wnioskodawców w kolejnych edycjach.

Komisja konkursowa, analizując złożone wnioski, sformułowała kilka rekomendacji dla Wnioskodawców, którzy będą składać wnioski w kolejnych edycjach konkursu:   

1) Szczegółowa analiza potrzeb jest podstawą dobrego projektu 

Wartość dobrego wniosku opiera się na rzetelnej analizie tego, czego potrzebują adresaci projektu. Zależy nam, żeby w kolejnej edycji konkursu projekty były staranniej skonstruowane i jak najdokładniej odpowiadały na ich potrzeby. 

„Pożądaną cechą projektów jest wykorzystywanie zasobów osób wspieranych, czyli planowanie  działań w oparciu o solidną diagnozę obejmującą nie tylko ich potrzeby i problemy ale również mocne strony, preferencje, etc. – po to, aby wzmocnić w uchodźcach poczucie wartości i podmiotową sprawczość, usamodzielniać ich (a nie uzależniać od pomocy zewnętrznej), pomagać im nie tylko z sercem, ale też z głową, mądrze. – tłumaczy ekspertka.

2) Celem głównym konkursu jest reakcja na najpilniejsze potrzeby humanitarne.

POP Fund jest funduszem humanitarnym, wspierającym programy pomocy uchodźcom w Polsce oraz społecznościom ich przyjmującym w takich dziedzinach jak 1) poprawa warunków zakwaterowania, 2) dobrowolne wyprowadzki z centrów zbiorowego zakwaterowania, 3) aktywizacja zawodowa uchodźców, 4) wsparcie uchodźców w wieku emerytalnym i osób z niepełnosprawnościami, 5) włączanie dzieci-uchodźców do polskiego systemu edukacji i 6) pomoc uchodźcom z grup marginalizowanych społecznie. “POP Fund skupia swoje finansowanie na sześciu obszarach, które są głównym wyzwaniem dla uchodźców przebywających w Polsce” – mówi dr Wojtek Wilk, prezes PCPM. 

Wiele projektów złożonych w listopadowym konkursie POP Fund zawierało elementy wsparcia psychologicznego lub zajęć pozaszkolnych dla dzieci-uchodźców. “Zdajemy sobie sprawę, że pomoc psychologiczna dla osób dotkniętych wojną i doświadczeniem uchodźczym jest nadal potrzebna. Natomiast tego typu działania są finansowane przez kilka organizacji międzynarodowych działających w Polsce, w tym UNHCR i UNICEF, zaś największe potrzeby w zakresie braku środków finansowych dotyczą pomocy bezpośredniej, na przykład w zakresie zakwaterowania uchodźców. Dlatego w kolejnych konkursach w przypadku działań wsparcia psychologicznego i finansowania zajęć pozaszkolnych będziemy prosili o przedstawienie szczególnie solidnego uzasadnienia i opisu potrzeb beneficjentów”  – dodaje dr Wojtek Wilk.

3) Transparentność organizacji pozarządowych.

Jawność w zakresie finansowania działań i konieczność informowania darczyńców na co zostały przeznaczone środki, stanowią fundament budowania partnerskich relacji oraz zaufania społecznego. Dlatego, już na etapie oceny formalnej wymagamy od Wnioskodawców publicznego udostępniania dokumentów, takich jak sprawozdania finansowe czy raporty z działalności.

Dalsze kroki oraz zaproszenie do kolejnej edycji konkursu.

Wkrótce przystąpimy do etapu podpisywania umów z organizacjami, których wnioski otrzymały dofinansowanie. Zgodnie z regulaminem konkursu, ocena wniosku jest ostateczna i nie przysługuje do niej odwołanie. Każdy uczestnik ma dostęp do karty oceny merytorycznej w systemie Witkac, gdzie znajdzie szczegółowe wyjaśnienia odnośnie uzyskanej oceny. 

Organizacje, które otrzymały pozytywną ocenę merytoryczną, jednak ich wnioski wymagają ulepszeń, mogą zapoznać się z informacją zwrotną w karcie oceny merytorycznej. Zachęcamy je do przeanalizowania sugestii, co zwiększy ich szanse w nadchodzącej edycji konkursu.

Serdecznie dziękujemy wszystkim organizacjom, które złożyły wnioski. Gratulujemy autorkom i autorom najwyżej ocenionych projektów. Już wkrótce ogłosimy szczegóły dotyczące kolejnej edycji konkursu na granty małe, średnie i duże.

Zobacz także