Zapowiedź ogłoszenia 3 Edycji Konkursu Grantowego POP Fund

Fundacja PCPM zapowiada ogłoszenie 3 Edycji Konkursu Grantowego Funduszu Polskich Organizacji Pozarządowych (POP Fund). Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych projektów wspierających włączenie dzieci uchodźczych z Ukrainy w polski system edukacji. 

Nabór wniosków rozpocznie się 18 czerwca 2024, a wnioski będzie można składać do 10 lipca 2024. 

W ramach tej edycji Konkursu możliwe będzie składanie wniosków wyłącznie w obszarze priorytetowym: Wsparcie włączenia i kontynuacji nauki dzieci-uchodźców w polskich szkołach, w ramach którego wskazane są następujące działania priorytetowe:

  1. “Szkoły sobotnie”, umożliwiające ukraińskim uczniom naukę języka ukraińskiego i utrzymanie ciągłości nauki w systemie edukacji w Ukrainie przy jednoczesnym uczęszczaniu stacjonarnie do polskich szkół. 
  2. Wsparcie językowe i edukacyjne dla uczniów najstarszych klas szkół ponadpodstawowych i maturzystów.
  3. Działania wspierające integrację uczniów polskich i ukraińskich w szkołach – projekty jedynie realizowane w partnerstwie z placówkami edukacyjnymi lub władzami samorządowymi.
  4. Zajęcia dotyczące funkcjonowania w lokalnej społeczności dla rodziców i uczniów – projekty jedynie realizowane w partnerstwie z placówkami edukacyjnymi lub władzami samorządowymi.

Korepetycje przedmiotowe i dodatkowa nauka języka polskiego, a także komponenty wsparcia psychospołecznego są dopuszczalne tylko w przypadku wbudowania w szerszy program wsparcia. W ramach działania 3 możliwe jest skierowanie części aktywności projektowych do nauczycieli w celu podnoszenia ich umiejętności pracy w środowisku wielokulturowym. Wyżej oceniane będą projekty zawierające różnorodne działania skierowane do sprecyzowanej grupy docelowej, w tym do grup szczególnie narażonych na wykluczenie, w tym do społeczności romskiej. Preferowane, a w działaniach 3 i 4 wymagane, jest zawarcie partnerstwa z placówkami edukacyjnymi lub władzami samorządowymi. 

Budżet Konkursu Grantowego wynosić będzie 1,200,000 zł i przewidziane jest sfinansowanie: 

  • 12 projektów małych (o kwocie grantu do 50 000 zł) 
  • 3 projektów średnich (o kwocie grantu do 200 000 zł)

Projekty będą mogły rozpocząć się 15 sierpnia 2024 i mogą trwać maksymalnie 10 miesięcy (do 15 czerwca 2025). Każdy wnioskodawca będzie mógł złożyć tylko jeden wniosek projektowy. 

Pełny regulamin konkursu wraz z załącznikami opublikowany zostanie 18 czerwca 2024 na stronie popfund.pl. Tego samego dnia otwarta zostanie możliwość składania wniosków przez system obsługi grantów Witkac. 

3 Edycja konkursu możliwa jest dzięki wsparciu Center for Disaster Philanthropy, organizacji, która od wielu lat wspiera działania na rzecz pomocy ofiarom katastrof naturalnych i konfliktów.

Zobacz także